Välkommen till Gribbylund

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pepparkakshustävling 2018

Sätt ihop ett pepparkakshus och var med i vår tävling!


Arrangörer: Gribbylunds Fastighetsägareförening & Gribbylunds bibliotek.


Regler: Bakverkets mått får vara max 30 x 30 x 30 cm (längd x bred x höjd), och får inte gå utanför dessa mått i någon del (för att få plats i vår monter). Vi förbehåller oss rätten att säga nej till tävlingsbidrag som på något vis kan anses som olämpligt, oetiskt eller på annat vis ej uppfyller ovanstående tävlingsregler.


Inlämning av tävlingsbidrag sker från och med den 3/12  under Gribbylunds biblioteks ordinarie öppettider. Skriv gärna några rader som beskriver ditt pepparkaksverk.


Utställning: Alla inlämnade bidrag ställs ut i biblioteket och visas från den 10/12 till den 4/1.


Utlämning av tävlingsbidrag sker från den 7/1 fram till och med den 12/1 under bibliotekets ordinarie öppettider. De hus som inte hämtas kastas efter det.

Mellan den 10/12 och 5/1 kan allmänheten rösta på inlämnade bidrag på biblioteket. Utifrån dessa röster får vi fram plats 1 – 3 i tävlingen. Vinsterna hämtas på biblioteket.


Priser:  Biobiljetter och böcker.


Länk till Gribbylunds bibliotek

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Rapport om förhandlingsläget GF – Täby kommun.

 

På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp nuvarande överenskommelse med Gribbylunds Fastighetsägareförening rörande Ängsholmsbadet för omförhandling, samt att inleda diskussion med oss om detaljplaneläggning av vår mark vid badet.  (ladda ner beslut)


Vid tidigare diskussioner mellan kommunen och föreningens styrelse har vi varit överens om, att vår nuvarande överenskommelse från 1954 angående Ängsholmsbadet och dess skötsel, behöver ses över och förnyas. Vi har också varit överens om att ett nytt avtal bör omfatta all föreningens mark längs med Rönningesjöns västra strand. (ladda ner överenskommelsen)


Det gamla avtalet från 1954 är nu uppsagt av kommunen, men gäller till den 31 mars 2019. Detaljplaneläggningen av Ängsholmsbadet är för närvarande lagd på is.


Det nya avtal vi förhandlar är ett s.k. lägenhetsarrende med kommunen som arrendator. Avtalet omfattar all föreningens mark men ej vattnet. Förutom arrendeavtalet förhandlar vi också servituts-avtal för de två anläggningarna för dagvattenrening vid Löttingelund respektive Källparksvägen samt ett avtal avseende båtuppläggning på kommunens mark och tillsyn av hundbadet. Kommunens förhandlingsdelegation består av tre personer och från föreningens sida har styrelsens även utsett tre personer att delta i förhandlingarna.


Ett antal förhandlingsomgångar har hållits sedan slutet av förra året och parterna börjar nu närma sig en gemensam ståndpunkt vad gäller villkor och avtalstexter. Målsättningen är att ha avtalen klara under 2018. När ett färdigt förslag till arrendeavtal föreligger, skall det godkännas av kommunens politiker och föreningens medlemmar. Styrelsen avser därför att kalla till en extra stämma, under november eller början av december, för att presentera avtalet och få medlemmarnas godkännande. 

 

Gribbylund

2018-10-30                                                                                                                               


Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sockenstämman på Ängsholmsbadet den 26 augusti

Söndagen den 26 augusti hölls Sockenstämma på Ängsholmsbadet där Täbys lokala politiker fick svara på frågor från våra medlemmar.


Deltagande politiker, som hörsammat vår inbjudan var Erik Andersson/Johan Algernon (M), Hans Ahlgren (L), Benita Funke (C), Annica Gryhed (S), Daniel Nilsson (KD) och Eva Pethrus (MP). Moderator för stämman var John Magnusson.


De frågor som diskuterades rörde i första hand Gribbylund och kan sammanfattas under följande rubriker:


Halva Täby grönt                                                                                                      Vattenkvalitèn i Rönningesjön                                                                                             Konstgräsplan i Gribbylund                                                                                      

Libbyängens framtid                                                                                                             Skötsel av Ängsholmsbadet                                                                                    Trafiksituationen vid korsningen Bergtorpsvägen/Marknadsvägen                                  Ungdomsvägens upprustning                                                                        

Förtätning av Gribbylund                                                                                                              Bevarande av rekreationsområdet kring Rönningesjön                                                       

Hur förbättra anmälan av klotter och klottersaneringen                              

Utbyggnad av hundbadet eller ytterligare hundbad i Täby.


Sockenstämman samlade ca: 35-40 åhörare som tycktes nöjda med politikernas svar. De flesta svaren och kommentarerna från politikerna var förvånansvärt samstämmiga samt positiva för föreningen. Vi ser därför fram emot ett antal förbättringar i Gribbylund under den kommande mandatperiod.


Deltagande politiker avtackades av föreningens ordförande och fick som minne av dagen varsin ”Täbylykta”.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Återplantering av träd i maj 2018


Täby kommun har planterat ek, lind och fågelbär på den ytan där det tidigare fälldes träd olovligen.

Först när plantorna har rota sig och är 4-5 meter höga kommer viltstängslet att tas bort.

Vid frågor gällande planteringen kontakta Täby kommun 08-555 590 00

Olovlig trädfällning nedanför Badparksvägen i december 2017

Återigen har Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen drabbats av vandaler. Denna gång i norra delen, och huvudsakligen på kommunens mark, där ett fint lövskogsbestånd var på väg att etableras. Ett större antal mindre lövträd så som ek, björk, hägg samt några fina granar har hänsynslöst röjts ned under julhelgen eller veckan innan. Skadegörelsen kommer i vanlig ordning att polisanmälas både av föreningen och av kommunen.
Läs kommunens och föreningens gemensamma brev till "boende i närheten av Gribbylundsskogen", till vänster.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ljugarbänken" renoverades efter sommaren på Ängsholmsbadet

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Äntligen!
Nu är vi klara med renoveringen av den s.k. Scoutstugan
som nu går att boka för kortare uthyrning.

Läs mer här (Verksamheter/Övrigt).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till info@gribbylund.se och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2018-12-14

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.

Bor du dessutom i Gribbylund, vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet.

Ansökan om medlemskap

Läs om föreningens historik här.
Vilken temperatur har vattnet i Rönningesjön?
Se aktuell vattentemperatur i realtid här: Vattnets temperatur vid Ängsholmsbadet.

Information från årets årsmöte finns här.

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.


Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2018 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På bibliotekets hemsida finns mer information.

Länk till Gribbylunds bibliotek

          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en ökad trygghet för våra ungdomar. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända!?
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-