Hem Stadgar

Om oss

Vårt kooperativs regler och riktlinjer

Välkommen till Gribbylund Kooperativs officiella regler och riktlinjer. Dessa regler är utformade för att säkerställa säkerhet, njutning och smidig drift av vårt samhälle.

FÖR Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a.

Bildad den 16 nov 1920 och registrerad den 3 feb. 1921

1. Firma

Föreningens firma är Gribbylunds Fastighetsägareförening u.p.a.

2. Medlemskap

Till medlem antas privat ägare av fastighet eller bostadsrätt samt innehavare av hyresrätt för eget boende inom Gribbylund. En fastighet eller annan bostad motsvarar en röst och en medlemsavgift. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på ordinarie föreningsstämma. Av kallelsen skall framgå att val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årlig medlemsavgift.

3. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen; att förvärva och förvalta fast och lös egendom samt att aktivt delta i planeringen av Gribbylund och dess närområde.

4. Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Täby kommun.

5. Avgifter

Insatsen för medlemskap är högst 500 kronor. Insatsen och medlemsavgiftens storlek för kommande år fastställs årligen på ordinarie stämma. Den årliga medlemsavgiften skall betalas före den 1 maj. Insatsen betalas vid inträdet, kontant eller via plusgiro.

6. Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter handhas, dess beslut verkställs och dess medel förvaltas av en på ordinarie stämma vald styrelse, bestående av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.Ordföranden väljs på ett år, ordinarie ledamöterna väljs på två år och suppleanterna väljs på ett år.Verksamheten revideras av två revisorer och en revisorssuppleant som väljs på ett år vardera.

7. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter i förening.

8. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter det påfordrar på av ordföranden bestämd dag. Suppleanterna kallas till sammanträdena. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll över besluten föras.

9. Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst tre röstberättigade ledamöter är närvarande och vid detta fall skall samtliga tre ledamöter vara eniga om beslut. I övriga fall gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden företräder.

10. Föreningsstämma

Ordinarie stämma med föreningens medlemmar hålls en gång om året före april månads utgång.Extra stämma skall hållas när styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det.

11. Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall ske skriftligen tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse via e-post skall anses som skriftlig. Kallelsen skall innehålla uppgift över de ärenden, som skall förekomma. Undantag härifrån göres dock för ärenden, som stadgeenligt skall behandlas på den ordinarie stämman. Vid förslag till stadgeändring skall fullständig förslagstext bifogas kallelsen.Kallelse till extra stämma skall ske senast en vecka före stämman.

12. Högsta bestämmanderätten

Föreningens medlemmar samlade till stämma utövar högsta bestämmanderätten i alla föreningens angelägenheter. För att ett ärende skall tas upp till behandling, skall detta vara berett av styrelsen. Medlem äger rätt att lämna in motioner inför stämman. Sådan motion skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Medlem som ej betalt årets medlemsavgift äger ej rösträtt.

13. Ärenden på stämman

På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
a Val av ordförande för stämman
b Val av sekreterare för stämman
c Anteckning av de närvarande, granskning av eventuella fullmakter samt fastställande av röstlängd
d Fråga om kallelse till stämman behörigen skett samt fastställande av dagordning
e Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera stämmoprotokollet
f Styrelsens förvaltningsberättelse för föregående år föredrages
g Revisorernas berättelse föredrages
h Beslut om fastställelse av Balans- och Resultaträkning samt disposition av årets resultat
i Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
j Avgående styrelse avger förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret
k Beslut om budget, verksamhetsplan och arvode till styrelse och revisorer för verksamhetsåret samt beslut om medlemsavgift och medlemsinsats för nästa verksamhetsår
l Val av ordförande för ett år
m Val av två styrelseledamöter för två år
n Val av tre styrelsesuppleanter för ett år
o Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
p Val av valberedning för nästa års ordinarie stämma
q Besvarande av motioner
r Övriga ärenden

14. Medlems skyldighet

Föreningens medlemmar samlade till stämma utövar högsta bestämmanderätten i alla föreningens angelägenheter. För att ett ärende skall tas upp till behandling, skall detta vara berett av styrelsen. Medlem äger rätt att lämna in motioner inför stämman. Sådan motion skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Medlem som ej betalt årets medlemsavgift äger ej rösträtt.

15. Fullmakt

Medlemskap är gentemot föreningen odelbart. Medlem, som är förhindrad att bevista stämma, kan genom skriftlig fullmakt anförtro sin rösträtt på annan medlem eller på sin make/maka. Ombud får dock inte utöva rösträtt för mer än en fullmakt.

16. Medlems utträde

Medlem är berättigad att efter skriftlig anmälan hos styrelsen utträda ur föreningen. Sådan anmälan bör motiveras. Medlem, som under två påföljande år inte betalt sin medlemsavgift, utträder automatiskt ur föreningen. Medlem, som utträtt eller uteslutits, kan icke göra några anspråk på föreningens tillgångar eller vinst, ej heller återbetalning av medlemsavgift.

17. Rösträtt och röstning

På stämman äger varje medlem en röst och rösträtten utövas sålunda: Val förrättas och andra angelägenheter avgöras som regel genom öppen omröstning, men skall göras med slutna sedlar om någon medlem så fordrar. Val av föreningens funktionärer avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.

18. Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger att, utan andra inskränkningar än vad i dessa stadgar och gällande lag föreskrivs eller eljest kan vara å sammanträde beslutat, efter bästa förstånd handha föreningens angelägenheter. Styrelsen är dock skyldig att vid viktiga frågors avgörande, sammankalla extra stämma för frågans behandling. Lån må ej av styrelsen i föreningens namn upptas, såvida icke beslut därom blivit av föreningen fattat. Styrelsen äger förordna ombud att å föreningens vägnar söka, kära och svara så och eljest föreningens talan föra.

19. Föreningens räkenskaper

Styrelsen är ansvarig för att föreningens räkenskaper förs på ett tydligt och ordentligt sätt. Kalenderår skall vara räkenskapsår. Räkenskaperna avslutas varje år den 31 december och skall vara färdiga att överlämnas till revisorerna för granskning före mars månads utgång. Skriftlig förvaltningsberättelse skall för varje räkenskapsår avges av styrelsen vid den ordinarie stämman. Eventuell vinst lägges till föreningens tillgångar.

20. Revisorernas åligganden

Revisorerna skall till den ordinarie stämman avge skriftlig berättelse över sin granskning, innehållande särskilt utlåtande om huruvida de anser att styrelsen, för det förflutna årets förvaltning bör meddelas ansvarsfrihet.

21. Föreningens upplösning och tillgångarnas fördelning

Beslut om föreningens upplösning, förutom i de fall som förmäles i lagen om ekonomiska föreningar, skall för att anses giltigt, fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie, vid båda tillfällena med minst två tredjedelar av de representerade röstberättigade medlemmarnas röster. Upplöses föreningen, skall sedan verksamheten lagligen avvecklats, befintliga tillgångar överföras till en fond för främjande av ungdomsverk-samheten inom Gribbylund.

22. Kompletterande bestämmelser

För alla de ärenden, för vilka dessa stadgar ej innehåller särskilda föreskrifter, skall vad som i lagen om ekonomiska föreningar är föreskrivet, äga tillämpning.

23. Tvister

Tvister rörande frågor som faller under föreningens verksamhet skall avgöras av allmän domstol, såvida inte annat överenskommes.

24. Stadgeändringar

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen framföras till styrelsen, som efter verkställd utredning avger sitt yttrande över förslaget. Förslaget och styrelsens yttrande föredrages på stämma. Beslut om stadgeändring skall för att anses giltigt, fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie. För antagande fordras att på vardera stämman minst två tredjedelar av de representerade röstberättigade medlemmarna godkänner förslaget eller den högre majoritet som krävs i vissa fall enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Ovanstående stadgar har ändrats till nuvarande lydelse vilken godkänts på ordinarie stämma 2013-04-18 och på ordinarie stämma 2014-04-08.

Täby 2014-04-08

Kontakta oss